رحيمي پردنجانيطيبه, و محمدزاده ابراهيميعلي. 2017. “بررسي نقش سبک رهبري تحولي و فشار ايمني-کار در پيش‌بيني نرخ گزارش دهي رويدادهاي شغلي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4 (4), 231-38. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16734.