خرميزهرا, هاشمي نظريسيد سعيد, و قدير زادهمحمدرضا. 2017. “اپيدميولوژي مرگ‌هاي ناشي از سوانح ترافيکي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4 (4), 217-24. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16729.