اکبري بلوطبنگانافضل, طالع‌پسندسياوش, محمد رضاييعلي‌, و رحيميان بوگراسحق. 2017. “ويژگي‌هاي روان‌سنجي مقياس قرباني هارتر در دانش‌آموزان مدارس متوسطه”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4 (4), 207-16. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16728.