مسعودی نژاد محمدرضا, یزدان بخش احمدرضا, محمدی بهمن, و حبیبی ملیحه. 2017. “امکان‌سنجي توليد ماده‎ي گندزداي مايع از الكتروليز محلول نمک طعام”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4 (2):74-69. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i2.14125.