سرخیلحمید, توکلیجواد, و رضوانیسروش. 2016. “ارزيابي ايمني ذاتي فرآيند در فاز هاي ابتدايي طراحي فرآيند شيميايي: مطالعه موردي فرايند توليد استيک اسيد”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4 (1), 68 - 63. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i1.13034.