روستای شالماییمدینه, رخشانیفاطمه, رمضانخانیعلی, و سوریحمید. 2016. “تأثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه‌ريزي‌شده بر رفتارهاي پيشگيري‌کننده از پرخاشگري”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 4 (1), 46 - 39. https://doi.org/10.22037/meipm.v4i1.13017.