یاری سعید. 2015. “طراحي ذاتاً ايمن در ساخت پمپ‌بنزين هاي شهري”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 3 (2):140-35. https://doi.org/10.22037/meipm.v3i2.10082.