زارع حسین, محمدزاده ادملایی رجبعلی, علیپور احمد, و ترخان مرتضی. 2015. “بررسی اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر استفاده از تجهیزات ایمنی رانندگان موتورسیکلت”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 3 (2):126-17. https://doi.org/10.22037/meipm.v3i2.10079.