جعفری محمدجواد, عباس گوهری فائزه, امیدی لیلا, ایزدی سیدکامیار, و خوشگواه محمدحسین. 2015. “تهيه و اعتبارسنجي یک نرم‌افزار جهت طراحی سیستم های تهویه صنعتی”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 3 (2):110-3. https://doi.org/10.22037/meipm.v3i2.10077.