نقاب م.; طایفه رحیمیان ج.; جهانگیری م.; کریمی ع.; نصیری ق. ا.; آقا بیگی م.; حسن زاده ج.; دشت بش پونک س.; صفائیان آ. ارزیابی سمیت خونی بنزن، تولوئن، زایلن، اتیل بنزن و هگزان نرمال در کارگران در صنایع پتروشیمی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 293–302, 2015. DOI: 10.22037/meipm.v2i4.8396. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/8396. Acesso em: 25 ژوئن. 2024.