ضیاییم.; حسینیس. ی.; شریعتیه.; خوشبوا. ارتباط بين فرسودگي شغلي و کيفيت زندگي در پرسنل مراقبت بهداشتي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 3, n. 3, p. 190 - 185, 30 مارس 2016.