نقابم.; امیریف.; مویدیر.; حسینیس. ی. بررسی ظرفیت عملکرد ریوی و اختلالات تنفسی ناشی از گاز کلر. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 2, n. 2, p. 140-147, 17 سپتامبر 2014.