رضازادهج.; علوی نیاس.; کاویانیا.; جباریص.; گنجیر. ارزیابی عوامل مرتبط با مرگ میر و جراحت در تصادفات موتورسواران در استان خراسان شمالی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 2, n. 2, p. 124-132, 17 سپتامبر 2014.