نصیری پورا.; رئیسیپ.; جعفریم. نقش افشاسازی و گزارش دهی در پیشگیری از خطاها در بیمارستانها. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 2, n. 2, p. 73-84, 16 سپتامبر 2014.