نادری ع. ا.; باقری ش. ا. .; امین پناه ح. . ارتباط بار تمرینی و کیفیت کلی ریکاوری با وقوع آسیب‌های ورزشی در بازیکنان فوتبال: ارتباط بار تمرینی و کیفیت ریکاوری با وقوع آسیب های ورزشی . ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 279–269, 2023. DOI: 10.22037/iipm.v10i3.39038. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/39038. Acesso em: 24 فوریه. 2024.