استوار ایزدخواه ی. . راهکارهای ترغیب جوامع محلی برای مشارکت در برنامه های کاهش ریسک و ارتقای تاب آوری: . ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 247–236, 2023. DOI: 10.22037/iipm.v10i3.38793. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/38793. Acesso em: 27 فوریه. 2024.