منافی م.; شجاع الدین س. ص. ا. .; سلیمان فلاح م. مقایسه تاثیر یک دوره فعالیت درمانده ساز بر تعادل دینامیکی، تحرک پذیری مفصل و حس عمقی مفصل مچ پای زنان دارای کف پای صاف، گود و نرمال. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 261–248, 2022. DOI: 10.22037/iipm.v10i3.38537. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/38537. Acesso em: 18 ژوئن. 2024.