حقي ن.; ناطقي نيا س.; حاجي اسماعيلي م.; علي بابايي ا.; ابراهيمي س. ارزيابي کارايي شش ماهه طرح مديريت آماده سازي باليني و جسماني بيماران الکتيو قبل از بستري در يک مرکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي سال 96-97. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 7, n. 4, p. 240–234, 2020. DOI: 10.22037/meipm.v7i4.31032. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31032. Acesso em: 29 فوریه. 2024.