فلاح مدواري ر. ا.; فرهنگ دهقان س.; بيدل ح.; لعل ف.; حلوانی غ.; موسوی کردمیری ح.; عباسی بلوچخانه ف. بررسي ارتباط بين آزردگي صوتي و فرسودگي شغلي درکارکنان در معرض آلودگي صوتي: مطالعه موردي صنعت سراميک سازي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 158–151, 2020. DOI: 10.22037/meipm.v7i3.30617. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/30617. Acesso em: 1 مارس. 2024.