ایزدخواه ی. ا. بررسي ديدگاه هاي رانندگان تاکسي شهر تهران براي آگاهي و آمادگي در برابر زلزله. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 23–18, 2020. DOI: 10.22037/meipm.v8i1.28927. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/28927. Acesso em: 1 مارس. 2024.