سپهر پ.; جعفری کاشی م. ا.; پیرانی د.; رجبی ف. بررسي شاخص فعال ايمني و ارتباط آن با رفتارهاي نا ايمن کارکنان صنعت فولاد اسفراين در سال 1397. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 17–10, 2020. DOI: 10.22037/meipm.v8i1.28908. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/28908. Acesso em: 28 فوریه. 2024.