عليان نژاديش.; حسنيا.; احمدپناهيه.; برقعيس. م. حذف آنتراسن از محيط‌‌هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي عامل‌‌دار شده با دندريمر پلي‌آميدوآمين. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 7, n. 1, p. 64 - 55, 7 ژانویه 2020.