صادقي بازرگانيه.; پور اصغرف.; سوریح.; بهاریع.; بختیاریف.; مغیثیع. معرفي يک پايگاه اطلاعات علمي و تخصصي در حيطه‌ي ايمني و مصدوميت‌ها. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 7, n. 1, p. 43 - 36, 7 ژانویه 2020.