ناطقی رستمی م.; درزی ف. شيوع آسيب هاي ناشي از ابزار برنده و پيامدهاي حاصل از آنها در کارکنان بيمارستان هاي استان قم. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 64–58, 2020. DOI: 10.22037/meipm.v8i2.28026. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/28026. Acesso em: 2 مارس. 2024.