محمدیغ.; عظیمیی.; سرخیلح.; بداق جمالیج. مدل‌سازی و ارزیابی پیامد حاصل از نشت بنزن در واحد کک سازی شرکت ذوب‌آهن اصفهان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 7, n. 1, p. 19 - 10, 7 آگوست 2019.