حسن زادهل.; خانی جزنیر.; غلام نیار.; منظمی تهرانیغ. طراحی پرسشنامه جهت ارزیابی حوادث ناشی از کار در معادن فلزی روباز با رویکرد نقش قوانین و مقررات. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 6, n. 4, p. 214 - 203, 17 ژوئن 2019.