خراساني زواره د.; شريفيان س. سامانه مراقبت مصدومان حوادث ترافيکي در ايران: ضرورت ارائه تعريف يکسان از «سامانه مراقبت». ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 60–59, 2017. DOI: 10.22037/meipm.v5i2.18682. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18682. Acesso em: 2 مارس. 2024.