سوريس.; سبطم.; اردشيرع. ارزيابي عوامل مؤثر بر درک خطر افراد شاغل در کارگاه‌هاي ساختماني. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 4, n. 4, p. 261-268, 9 آوریل 2017.