جعفريم.; صابري بهدادس.; پوياكيانم. اثر کاهش حجم و فشار کار مخزن پروپان بر پيامد اثر تابش آتش فوراني و آتش ناگهاني. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 4, n. 4, p. 245-252, 9 آوریل 2017.