رحيمي پردنجانيط.; محمدزاده ابراهيميع. بررسي نقش سبک رهبري تحولي و فشار ايمني-کار در پيش‌بيني نرخ گزارش دهي رويدادهاي شغلي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 4, n. 4, p. 231-238, 9 آوریل 2017.