احمدآباديع.; طاوسيس. ح.; صداقتع.; خادم رضاييانم.; يعقوبي مقدمز.; لالويز. الگوي سوختگي در کودکان پيش از دبستان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 4, n. 4, p. 225-230, 9 آوریل 2017.