ززولی م. ع.; بلارک د. جذب 2 کلروفنل توسط کربن فعال حاصل از پوست پرتقال و پوست موز: مطالعات تعادلي و سينتيکي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 128–117, 2017. DOI: 10.22037/meipm.v4i2.14143. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/14143. Acesso em: 29 فوریه. 2024.