سرخیلح.; توکلیج.; رضوانیس. ارزيابي ايمني ذاتي فرآيند در فاز هاي ابتدايي طراحي فرآيند شيميايي: مطالعه موردي فرايند توليد استيک اسيد. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 4, n. 1, p. 68 - 63, 22 ژوئن 2016.