خورشیدیع.; عینیا.; سوریح. الگوي اپيدميولوژيک سوانح ترافيکي در موتورسيکلت سواران ايراني در سال 1391. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 4, n. 1, p. 54 - 47, 21 ژوئن 2016.