خالوییع.; ملکوتیانم.; مهدی پور رابریم. وضعيت بهداشت محيط‎‏ آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بخش خصوصي و ‏ دولتي شهر کرمان در سال 1393‏. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, v. 4, n. 1, p. 24 - 19, 21 ژوئن 2016.