خورشیدیع., عینیا., صباغم., & سوریح. (2015). نظام جمع‌آوری اطلاعات سوانح ترافیکی در ایران، چالش‌ها و راهکارها. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 3(1), 42 - 35. https://doi.org/10.22037/meipm.v3i1.9317