ملکوتیان م., یغمائیان ک., جعفری منصوریان ح., علیزاده م., & جعفری مدرک م. (2015). بررسی میزان شیوع و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های منتقله از آب آشامیدنی و غذا. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 3(1), 24–15. https://doi.org/10.22037/meipm.v3i1.9292