طاهری تنجانی پ., عینی ا., اکبرپور س., & سوری ح. (2015). بررسی شیوع رخداد سقوط و ویژگی‌های آن در سالمندان ايراني. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(4), 313–320. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i4.8398