نقاب م., طایفه رحیمیان ج., جهانگیری م., کریمی ع., نصیری ق. ا., آقا بیگی م., حسن زاده ج., دشت بش پونک س., & صفائیان آ. (2015). ارزیابی سمیت خونی بنزن، تولوئن، زایلن، اتیل بنزن و هگزان نرمال در کارگران در صنایع پتروشیمی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(4), 293–302. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i4.8396