ضیاییم., حسینیس. ی., شریعتیه., & خوشبوا. (2016). ارتباط بين فرسودگي شغلي و کيفيت زندگي در پرسنل مراقبت بهداشتي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 3(3), 190 - 185. https://doi.org/10.22037/meipm.v3i3.8007