عینی ا., سوری ح., گنجعلی م., & باغفلکی ت. (2014). برآورد هزینۀ سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از روش تمایل به پرداخت. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(3), 215–225. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i3.7751