مختاری ع. م., صمدی س., حاتمی س. ا., جلیلیان ح., & خانجانی ن. (2014). میزان استفاده از کلاه ایمنی و بعضی عوامل مرتبط با آن در بین موتورسواران شهر کرمان در سال 92- 1391. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(3), 209–214. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i3.7742