رحیمی ف., احمدی م., روستا ف., علوی مجد ح., & والیانی م. (2014). تأثیر آموزش تمرینات تن‌آرامی بر میزان اضطراب زنان باردار گروه پرخطر. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(3), 180–188. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i3.7737