ابراهیمی پور ح., خانی م., صالح آبادی س., بابایی حیدرآبادی ا., مولوی طالقانی ی., میرزایی ن., وجدانی م., اشرفی حافظ ا., & ایمان زاد م. (2014). بررسی دموگرافیک بیماران ترومایی ناشی از تصادفات جاده‌ای مراجعه‌کننده به بیمارستان طالقانی مشهد - 1391. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(3), 155–160. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i3.7732