نقابم., امیریف., مویدیر., & حسینیس. ی. (2014). بررسی ظرفیت عملکرد ریوی و اختلالات تنفسی ناشی از گاز کلر. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(2), 140-147. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i2.7065