رضازادهج., علوی نیاس., کاویانیا., جباریص., & گنجیر. (2014). ارزیابی عوامل مرتبط با مرگ میر و جراحت در تصادفات موتورسواران در استان خراسان شمالی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(2), 124-132. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i2.7056