نصیری پورا., رئیسیپ., & جعفریم. (2014). نقش افشاسازی و گزارش دهی در پیشگیری از خطاها در بیمارستانها. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(2), 73-84. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i2.7028