جعفری م., حورفراست غ., صالح پور س., خداکریم س., & حیدرنژاد ن. (2014). مقایسه همبستگی شاخص ­های استرس گرمایی دمای تر گویسان ، استرین فیزیولوژیکی و استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان کارگران یک کارخانه شیشه. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(1), 55–64. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i1.6475