عدل ج., دهقان ن., & عباس زاده م. (2014). اعمال نا ایمن رانندگان تاکسی به عنوان یکی از علل اصلی حوادث ترافیکی در شهر تهران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 2(1), 39–46. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i1.6472