نادری ع. ا., باقری ش. ا. ., & امین پناه ح. . (2023). ارتباط بار تمرینی و کیفیت کلی ریکاوری با وقوع آسیب‌های ورزشی در بازیکنان فوتبال: ارتباط بار تمرینی و کیفیت ریکاوری با وقوع آسیب های ورزشی . ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(3), 279–269. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i3.39038